DONGTAM GROUP TRAO THƯỞNG TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO 55 NĂM